به علت اهميت رعايت استاندارد و حفظ کيفيت در محصولات دارويی، کليه مواد اوليه و همچنين محصولات مهردارو بايد برگ سبز از آزمايشگاه های کنترل کيفيت دريافت کنند. همچنين IPQC (کنترل کيفيت حين توليد) به عنوان يکی از مهم ترين فعاليت ها در چرخه توليد محسوب می شود. بخش R&D شرکت همواره جديدترين استانداردهای نظارت بر کيفيت دارو را به آزمايشگاه های مختلف و همچنين فعاليت های IPQC اعلام می کند.


 (مخصوص آزمايشگاه ميکروبی)
 KojAir
GC-17ADissolution tester
 

آزمايشگاه تست های فيزيکی و شيميايی:
تست های
HPLC، UV ، تست های زمان باز شدن قرص، سختی سنجی و تست های شيمايی در اين بخش انجام می شود. تجهيزات مهم اين بخش شامل دستگاه های کارل فيشر، پتانسيومتر، رفراکتومتر و Dissolution tester می باشد.
 

آزمايشگاه تست های ويژه:
تست های ويژه مواد حلال و مواد فرّار که تبديل به گاز می شوند در اين آزمايشگاه انجام می شود.
 

اطاق بايگانی دارو:
نمونه ای از تمام داروهای توزيع شده در سطح بازار در شرايط شبيه سازی شده نور و دما و رطوبت ، در اين اطاق نگهداری می شوند تا تغييرات احتمالی در کيفيت داروهای توزيع شده تحت نظارت توليد کننده باشد.
 

آزمايشگاه ميکروبی:
در اطاق جداگانه ای با در نظر گرفتن امکانات امنيتی، دستگاههای آزمايش های ميکروبی قرار دارد.DL-18
 

محصولات |  آزمايشگاه ها  |   تماس با ما

Copyright © 2006, MehrDarou  |  Contact Designer