مهردارو در حال حاضر 51 نوع دارو را مطابق با آخرين استانداردهای داروسازی توليد می کند. کليه مواد اوليه و همچنين محصولات بايد برگ سبز را از آزمايشگاههای کنترل کيفيت دريافت کنند تا در چرخه محصولات مهردارو قرار بگيرند.

داروهای توليدی شامل انواع مختلف برای بيماری های گوارشی، خونی، سرطان پوست، مکمل های غذايی، فشار خون، بيماری های قلبی و عروقی، مسکّن ها و آرام بخش ها می باشند.

کليه تست های HPLC ، UV ، شيميايی ، سختی سنجی و  تست های زمان باز شدن قرص برای تأييد داروهای جديد، آزمايشهای  ميکروبی ، IPQC در حين توليد و انبار قرنطينه برای تست داروهای توزيع شده در سطح بازار ، بخشی از چرخه توليد دارو در مهردارو می باشد.

مشخصات خط توليد مهردارو

 

داروهای عمده توليدی مهردارو
 
  آلوپورينول   آلومينيوم ام جی
  آ.اس.آ.کدئين   استامينوفن کدئين
  استازولاميد   آزاتيوپرين
  کلرديازپوکسايد 5   کلرفنيرآمين 4
  کلسيم پانتوتنات   فوليک اسيد 1
  فوليک اسيد 5   فوروزمايد
  فيناستريد 1   فيناستريد 5
  هيوسين ان بوتيل برومايد   ايزوکسوپرين
  مبندازول   نيتروفورانتوئين
  پابا-کا   پروپرانولول 10
  پروپرانولول 40   سولفاسالازين
  ويتامين ث 250   آتنولول
  آملوديپاين   آتورواستاتين 10
  آنورواستاتين 20   آتورواستاتين 40
  فلوتامايد   مسلازين 250
  مسلازين 500   موکلوبمايد
  تی لاکتاز   ترامادول
  تريمتوپرايم


محصولات |  آزمايشگاه ها  |   تماس با ما

Copyright © 2006, MehrDarou  |  Contact Designer